Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail

Smluvní podmínky

Přečtěte si prosím naše pravidla a podmínky

OBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

společnosti Burkert Austria GmbH, DIČ ATU14709403,  se sídlem Kalterer Gasse 1a, A-2340 Mödling, Rakousko, soudní pravomoc Wiener Neustadt: FN 127076 b (dále jen dodavatel).

 

1. Všeobecná ustanovení

Pro smluvní vztahy dodavatele (prodeje, dodávky a služby) a třetí osoby, podnikatele (dále jen Zákazník) platí výhradně níže uvedené obchodní podmínky. Zákazník prohlašuje, že je s nimi v plném rozsahu srozuměn. Odlišné obchodní podmínky Zákazníka jsou neplatné, ledaže by je písemně potvrdil výslovně dodavatel dohodou. Všechna vzájemná prohlášení musí být provedena písemně. Změnou jednotlivých podmínek nejsou dotčeny ostatní. Bez výslovného souhlasu dodavatele není povoleno přenést práva a povinnosti ze smlouvy s dodavatelem na třetí osoby. Tyto podmínky platí, pokud není v budoucnu dohodnuto jinak, pro všechny současné a budoucí obchodní případy Zákazníka a dodavatele, i když se na ně při jednotlivém uzavření smlouvy v rámci existujícího obchodního vztahu zvlášť neodkazuje.

2. Nabídky

Nabídky dodavatele jsou vždy nezávazné, i když tak není výslovně dohodnuto.

3. Smlouva

Smluvní vztah je uzavřen teprve písemným potvrzením objednávky Zákazníka dodavatelem. Pro obsah a rozsah je rozhodující písemné potvrzení objednávky dodavatelem. Jestliže je neprodleně uskutečněna dodávka bez potvrzení, považuje se daňový doklad – faktura za potvrzení objednávky.

4. Ceny

Ceny jsou nezávazné a platí do místa určení s vyloučením balení, poštovného, přepravného, ostatních přepravních nákladů, pojištění, cla a montáže. Zvýšení mezd, cen surovin, poplatků nebo jiných zatížení, nebo vstoupení v platnost nových zátěží, z nichž vycházel dodavatel při výpočtu ceny, a které nastanou mezi uzavřením smlouvy a dodávkou, dodavatele opravňují k zahrnutí zvýšených nákladů do ceny.

5. Dodávka

Pro každou jednotlivou zakázku zůstává vyhrazena dohoda o dodací lhůtě. Dodací lhůty se sjednávají pouze za předpokladu nerušeného výrobního procesu. Jestliže je dodání bez zavinění dodavatele nemožné nebo neproveditelné, je dodací lhůta považována za dodrženou tím, že je ohlášena připravenost k dodání. Zákazníci nesmějí odmítnout dílčí dodávky. Dodávky objednaného zboží v množství maximálně o 10 procent vyšším nebo nižším jsou přípustné. Důsledky vyšší moci, narušení provozu, stávky, výluky, úředního opatření, nedostatku surovin a pomocných materiálů v době výroby a jiných nepředvídatelných okolností u dodavatele či subdodavatelů opravňují dodavatele odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy. Nedodržení potvrzených dodacích lhůt nebo opožděné plnění neopravňují Zákazníka k uplatnění nároků na náhradu škody nebo ke zrušení smlouvy. Dodavatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dodatečně dodat neposkytnuté množství zboží. Ohlášením připravenosti k dodání zboží přechází riziko na Zákazníka. Při absenci zvláštních pokynů volí dodavatel dopravní trasu a dopravní prostředek dle našeho uvážení, aniž by jakkoliv ručil za nejlevnější a nejrychlejší dopravu. Zaslání je vždy na riziko Zákazníka, a to i při uhrazené dodávce a i v případě výhrady vlastnictví. Pokud není dohodnuto jinak, bude balení zboží dle uvážení dodavatele.

6. Zpětvzetí zboží

V případě, že je se Zákazníkem dohodnuto zpětvzetí zboží, je Zákazníkovi účtováno nejméně 10% ceny zboží s připočtením balení, poštovného, přepravného, přepravních nákladů, pojištění, cla a montáže, pokud nejsou náklady škody vyšší. Jestliže Zákazník již zaplatil, obdrží dobropis.

7. Reklamace

Reklamace vady lze brát v úvahu pouze tehdy, jestliže jsou dodavateli oznámeny neprodleně, nejpozději však během jednoho týdne od přijetí zboží v místě určení, a to písemnou formou, a jsou přesně popsány. Závady, které není možno odhalit během této lhůty ani při pečlivé kontrole, je třeba ohlásit neprodleně po zjištění. Reklamační povinnost se vztahuje i na významné chyby v dodávkách a kvalitativní odchylky. Odchylky kvality, tvaru, barvy, hmotnosti nebo vybavení, které jsou v oboru běžné nebo malé nebo technicky nevyhnutelné, nelze považovat za závadu zboží a není možno je reklamovat. To platí také pro zkušební dodávky nebo dodávky vzorků.

8. Záruka

Dodavatel ručí, že zboží dodavatele je bez výrobních a materiálových vad. Záruční doba v trvání 12 měsíců počíná běžet od data dodávky. V případě uplatnění nároku ze záruční vady proběhne dle volby dodavatele bezplatně výměna vadného zboží nebo vadných dílů za bezvadné nebo oprava zdarma. Vadné reklamované díly musí být dodavateli na vyžádání vráceny. Náklady zaslání zboží zpět jdou k tíži Zákazníka. U odstranitelných vad je nárok na slevu z ceny vyloučen. Odstranění vad provedené Zákazníkem je možné pouze na základě souhlasu dodavatele. Za opravy provedené Zákazníkem nebo třetí stranou dodavatel neodpovídá. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly nebo na díly, u nichž nastává předčasné opotřebení na základě způsobu používání v důsledku jejich materiálových vlastností. Nároky ze záruky příslušejí pouze Zákazníkovi a nelze je postoupit na třetí osobu. Předchozí odstavce obsahují úplné záruční podmínky pro zboží a vylučují jakékoliv další záruční nároky.

9. Odpovědnost za vady výrobku

Bez ohledu na zavinění je zcela vyloučena odpovědnost za škody uplatňovaná vůči dodavateli ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů na jiných věcech, než je dodávané zboží. V případě dalšího prodeje musí být toto vyloučení odpovědnosti přeneseno na následného kupujícího.

10. Aplikační poradenství, vyhrazení práva změn

Aplikace, využití a zpracování daného zboží je výhradní odpovědností Zákazníka. Pokyny dodavatele týkající se používání, poskytované ústní a písemnou formou, jsou nezávazné, a to i ve vztahu k vlastnickým právům třetích stran, a nezbavují Zákazníka povinnosti zkontrolovat, zda je zboží vhodné pro zamýšlené procesy a účely. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny.

11. Výhrada vlastnictví

Vlastnictví dodaného a předaného zboží přechází na Zákazníka teprve tehdy, až zaplatí celou kupní cenu včetně veškerých vzniklých úroků z prodlení, nákladů upomínek, jakož i nákladů právních řízení. Přijetí směnek nebo šeků je považováno pouze za závazek k platbě; proto vlastnictví zboží, jež je předmětem prodeje přechází na Zákazníka teprve tehdy, až na dodavatele nebude možno vznášet nároky odvozené z těchto cenných papírů. Platba šekem při současném vytvoření finančního vztahu na základě směnky, není považována za úhradu kupní ceny. Jestliže bude dodané zboží nebo jeho část zabudováno do jiné věci, výhrada vlastnictví nepřestane existovat; dodavatel zůstaneme naopak spoluvlastníkem koncového produktu v poměru hodnoty zboží ve vlastnictví dodavatele. Zákazník je oprávněn dodané zboží spadající pod výhradu vlastnictví obvyklým způsobem dále zpracovávat nebo prodávat. Nesmí však zboží dávat do zástavy nebo je činit jistinou. Pro případ dalšího prodeje nebo zpracování postupuje Zákazník dodavateli, kvůli jistotě, již uzavřením smlouvy veškeré nároky z následného prodeje a veškerá další práva vůči dlužným třetím stranám a zmocňuje dodavatele inkasovat pohledávky do výše fakturované částky. Jestliže Zákazník postoupenou pohledávku inkasuje sám, děje se tak pouze na bázi poručnictví. Tyto pro dodavatele inkasované tržby je Zákazník povinen dodavateli obratem odevzdat. Na žádost dodavatele je Zákazník povinen toto postoupení svým zákazníkům oznámit a poskytnout dodavateli informace potřebné pro uplatnění práv vůči jeho zákazníkům. Zákazník je povinen neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv narušení práv dodavatele třetími stranami.

12. Platba

Termíny úhrady plateb zboží jsou 30 dnů po datu fakturace bez jakékoliv slevy a poplatků. Kupní cena je však splatná okamžitě, jestliže se Zákazník dostane vůči dodavateli do prodlení s platbami za jiné pohledávky, nebo dodavatel získá informace o jeho nejistých majetkových poměrech v důsledku ohlášení úpadku, soudního nebo mimosoudního vyrovnání, směnečného nebo šekového protestu, exekuce nebo selhání ručitele nebo jiných událostí dle § 1052 Občanského zákoníku: v tomto případě je dodavatel oprávněn uskutečnit zbývající dodávky pouze proti platbě předem nebo odstoupit od smlouvy. Při platbě v hotovosti během 8 dnů od data fakturace bude poskytnuta sleva ve výši 2 %. Sleva bude odečtena pouze v případě, že jsou splaceny veškeré pohledávky z předcházejících závazků, které mají být vyrovnány poskytnutím slevy. Pokud je otevřeno více pohledávek, budou příchozí platby bez ohledu na údaje Zákazníka započítány nejprve vůči úrokům a pak vůči nejstarší pohledávce. Jestliže je překročena splatnost 30 dnů, dostává se Zákazník bez předcházející upomínky do prodlení a musí zaplatit úroky z prodlení 2% vyšší než úroky, které právě požadují velké rakouské banky za provozní úvěry s připočtením daně z přidané hodnoty. Zákazník není oprávněn k zadržení plateb nebo k vzájemnému započítání kvůli případným protinárokům.

13. Výkresy

Výkresy, podklady a návrhy nesmějí být zpřístupněny třetím osobám. Porušení tohoto zákazu vyvolá povinnost plné náhrady škod. Jestliže smlouva není uzavřena, musí příjemce vrátit výkresy nebo podklady zaslané s nabídkami.

14. Zvláštní ujednání při uzavření smlouvy dálkovým způsobem

V případě že Zákazník nakupuje zboží nebo služby dodavatele prostřednictvím e-shopu nebo jiným dálkovým způsobem prostřednictvím elektronických komunikací, platí následující ustanovení:

  1. Zákazník odpovídá za zabezpečení svého hesla a bere na vědomí, že objednávky, které jsou prováděny pomocí jeho hesla, jsou pro něj závazné.
  2. Po úspěšné registraci Zákazníka, může tento zadat objednávku. Zadáním svých identifikačních údajů Zákazníka a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ v posledním kroku objednávkového procesu potvrzuje Zákazník závaznou objednávku zboží nebo služeb dodavatele. Dodavatel po odeslání objednávky Zákazníka potvrdí elektronickou cestou přijetí objednávky, dodavatel není povinen k přijetí objednávky. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky dodavatelem.   
  3. Dodavatel vyvinul úsilí, které lze od něj důvodně očekávat, aby zajistil bezpečnost webových stránek a přístupových bodů. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití informací, které byly přeneseny na tyto webové stránky a/nebo přístupové body nebo z těchto webových stránek a/nebo přístupových bodů, třetími osobami, které nejsou zaměstnanci dodavatele.
  4. Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel používá soubory cookie prostřednictvím webových stránek Zákazníka nebo jiných procesů objednávek dálkovým způsobem elektronickou formou.
  5. Dodávky zboží se uskutečňují pouze v České republice a na Slovensku. Zákazník je povinen uhradit zboží/služby bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele po doručení daňového dokladu.
  6. V případě platby kreditní a debetní kartou jsou všechny transakce odečteny v okamžiku nákupu. 

15. Omezení ručení

Nároky na náhradu škod vůči dodavateli kvůli nemožnosti dosáhnout výkonu, porušení smlouvy, provinění před uzavřením smlouvy a po něm a kvůli protiprávním úkonům jsou vyloučeny, pakliže se nejednalo o úmyslné jednání. Jestliže přesto přichází odpovědnost dodavatele za škody v úvahu, je omezena na hodnotu zboží dodaného dodavatelem Zákazníkovi.

16. Rozhodné právo, soudní pravomoc

Bylo dohodnuto rakouské právo. Soudní pravomoc má věcně příslušný soud ve Vídni. Místem plnění dodávky a platby je Vídeň. Použití Vídeňské úmluvy o smluvním právu 1980, BGBl (Spolková sbírka zákonů) 1988/96 je vyloučeno.

17. Částečná neplatnost

Pokud by některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách nebo v jakékoli jiné dohodě bylo neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost žádných ostatních ustanovení nebo dohod.

 

*) Spolkový věstník zákonů Rakouské republiky