Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH – odštěpný závod
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
   Webová stránka https://www.burkert.cz/
  • Hlavní kancelář
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
   Webová stránka https://www.buerkert.at/
 • Hlavní kancelář
 • Centrála
 • Systémový dům
 • Distributor
 • Kancelář
 • Rostlina
 • Logistické centrum
bürkert
 

Smluvní podmínky

Please see our "Terms and Conditions"

Tisk

OBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Burkert Austria GmbH

 

1. Obecně

Pro naše prodeje, dodávky a služby platí výhradně níže uvedené obchodní podmínky. Zákazník prohlašuje, že je s nimi v plném rozsahu srozuměn. Odlišné obchodní podmínky zákazníka jsou neplatné, ledaže bychom je písemně potvrdili výslovnou dohodou. Všechna vzájemná prohlášení musí být provedena písemně. Změnou jednotlivých podmínek nejsou dotčeny ostatní. Bez našeho výslovného souhlasu není povoleno přenést práva a povinnosti z kupní smlouvy na jiné. Tyto podmínky platí až do dohody v opačném smyslu pro všechny současné a budoucí obchodní podmínky, i když se na ně při jednotlivém uzavření smlouvy v rámci existujícího obchodního vztahu zvlášť neodkazuje.

2. Nabídky

Nabídky jsou vždy nezávazné, i když tak není výslovně dohodnuto.

3. Zakázky

Zakázky platí jako přijaté teprve tehdy, když je písemně potvrdíme. Pro obsah a rozsah je rozhodující naše písemné potvrzení zakázky.

Jestliže je neprodleně uskutečněna dodávka bez potvrzení, platí faktura jako potvrzení zakázky.

4. Ceny  

Naše ceny jsou nezávazné a platí do místa určení s vyloučením balení, poštovného, přepravného, ostatních přepravních nákladů, pojištění, cla a montáže. Zvýšení mezd, cen surovin, poplatků nebo jiných zatížení nebo vstoupení v platnost nových zátěží, z nichž vycházel výpočet ceny, a které nastanou mezi uzavřením a dodávkou, nás opravňují k zahrnutí zvýšených nákladů do ceny.

5. Dodávka

Pro každou jednotlivou zakázku zůstává vyhrazena dohoda o dodací lhůtě. Dodací lhůty se sjednávají pouze za předpokladu nerušeného výrobního procesu. Jestliže je odeslání bez našeho zavinění nemožné nebo neproveditelné, je dodací lhůta považována za dodrženou tím, že je ohlášena připravenost k odeslání. Zákazníci nesmějí odmítnout dílčí dodávky. Dodávky objednaného zboží v množství maximálně o 10 procent vyšším nebo nižším jsou přípustné. Důsledky vyšší moci, narušení provozu, stávky, výluky, úředního opatření, nedostatku surovin a pomocných materiálů v době výroby a jiných nepředvídatelných okolností u nás či u našich dodavatelů nás opravňují odstoupit zcela nebo částečně od dodacích

závazků. Nedodržení potvrzených dodacích lhůt nebo opožděné plnění neopravňují zákazníka k uplatnění nároků na náhradu škody nebo ke zrušení zakázky. Jsme oprávněni nikoliv však povinni dodatečně dodat neposkytnuté množství zboží. Ohlášením připravenosti k odeslání přechází riziko na kupujícího. Při absenci zvláštních pokynů zvolíme dopravní trasu a dopravní prostředek dle našeho uvážení, aniž bychom jakkoliv ručili za nejlevnější a nejrychlejší dopravu. Zaslání je vždy na riziko zákazníka, a to i při vyplacené dodávce a v případě výhrady vlastnictví. Pokud není dohodnuto jinak, bude balení dle našeho uvážení.

6. Zpětvzetí zboží

V případě, že je se zákazníkem dohodnuto zpětvzetí našeho zboží, je účtováno nejméně 10% ceny zboží s připočtením balení, poštovného, přepravného, přepravních nákladů, pojištění, cla a montáže, pokud naše finanční škoda není vyšší.

Jestliže zákazník již zaplatil, obdrží dobropis.

7. Reklamace

Stížnosti na závady lze brát v úvahu pouze tehdy, jestliže jsou nám oznámeny neprodleně, nejpozději však během jednoho týdne od příjmu zboží v místě určení, a to písemnou formou, a jsou přesně popsány. Závady, které není možno odhalit během této lhůty ani pečlivé kontrole, je třeba ohlásit neprodleně po zjištění. Reklamační povinnost se vztahuje i na významné chyby v dodávkách a kvalitativní odchylky. Odchylky kvality, tvaru, barvy, hmotnosti nebo vybavení, které jsou v oboru běžné nebo  malé nebo technicky nevyhnutelné, nelze považovat za závadu a není možno je reklamovat. To platí také pro zkušební dodávky nebo dodávky vzorků.

8. Záruka

Zaručujeme, že naše výrobky jsou bez výrobních a materiálových vad. Záruční doba v trvání 6 měsíců počínaje od data dodávky.

V případě uplatnění záruční reklamace proběhne dle našeho rozhodnutí bezplatně výměna vadného přístroje nebo vadných dílů za bezvadný přístroj nebo bezvadné díly nebo oprava zdarma. Vadné reklamované díly nám musí být na vyžádání vráceny. Zaslání zboží zpět musí být bez přepravného.

U odstranitelných vad je nárok na snížení ceny vyloučen. Odstranění závad provedené kupujícím je možné pouze na základě našeho souhlasu. Za opravy provedené kupujícím nebo třetí stranou je jakékoliv ručení vyloučeno.

Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly nebo na díly, u nichž nastává předčasné opotřebení na základě způsobu používání v důsledku jejich materiálových vlastností. Nároky ze záruky příslušejí pouze přímému kupujícímu a nejsou postupitelné. Předchozí odstavce obsahují záruční podmínky pro produkty v úplnosti a vylučují jakékoliv další záruční nároky.

9. Odpovědnost za vady výrobku

Bez ohledu na zavinění je zcela vyloučena odpovědnost za škody uplatňovaná vůči společnostem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelů na jiných objektech než toto zboží. V případě dalšího prodeje musí být toto  vyloučení odpovědnosti přeneseno na následného kupujícího.

10. Aplikační poradenství, vyhrazení práva změn

Aplikace, využití a zpracování daného zboží je výhradní odpovědností kupujícího. Pokyny prodávajícího týkající se používání, poskytované ústní a písemnou formou, jsou nezávazné, a to i ve vztahu k vlastnickým právům třetích stran, a nezbavují kupujícího povinnosti zkontrolovat, zda jsou produkty vhodné pro zamýšlené procesy a účely. Vyhrazujeme si právo provádět konstrukční změny.

11. Výhrada vlastnictví

Vlastnictví dodaného a předaného zboží přechází na kupujícího teprve tehdy, až zaplatí celou kupní cenu včetně veškerých vzniklých úroků z prodlení, nákladů upomínek, jakož i nákladů právních řízení. Přijetí směnek nebo šeků je považováno pouze za závazek k platbě; proto vlastnictví dané položky prodeje přechází teprve tehdy, až na nás nebude možno vznášet nároky odvozené z těchto cenných papírů. Platba šekem při současném vytvoření finančního vztahu na základě směnky, není považována za úhradu kupní ceny. Jestliže bude dodané zboží nebo jeho část zabudováno do jiného objektu, výhrada vlastnictví nepřestane existovat; zůstaneme naopak spoluvlastníky koncového produktu v poměru hodnoty zboží v našem vlastnictví.

Kupující je oprávněn dodané zboží spadající pod výhradu vlastnictví obvyklým způsobem dále zpracovávat nebo prodávat. Nesmí však zboží dávat do zástavy nebo je činit jistinou. Pro případ dalšího prodeje nebo zpracování postupuje nám kupující kvůli jistotě již nyní veškeré nároky z následného prodeje a veškerá další práva vůči dlužným třetím stranám a zmocňuje nás inkasovat pohledávky do výše fakturované částky. Jestliže kupující postoupenou pohledávku inkasuje sám, děje se tak pouze na bázi poručnictví. Tyto pro nás inkasované tržby nám budou ihned odevzdány. Na naše vyžádání je kupující povinen toto postoupení svým zákazníkům oznámit a poskytne nám informace potřebné pro uplatnění našich práv vůči jeho zákazníkům. Kupující nám musí neprodleně oznámit jakékoliv obstavení nebo narušení našich práv třetími stranami.

12. Platba

Termíny plateb naší platební agentuře jsou 30 dnů po datu fakturace bez jakékoliv slevy a poplatků. Kupní cena je však splatná okamžitě, jestliže se kupující dostane vůči nám do zpoždění s platbami za jiné pohledávky nebo získáme informace o jeho nejistých majetkových poměrech v důsledku ohlášení úpadku, soudního nebo mimosoudního vyrovnání, směnečného nebo šekového protestu, exekuce nebo selhání ručitele nebo jiných událostí dle § 1052 Občanského zákoníku: v tomto případě jsme oprávněni uskutečnit zbývající dodávky pouze proti platbě předem nebo odstoupit od smlouvy. Při platbě v hotovosti během 8 dnů od data fakturace bude poskytnuta sleva ve výši 2 %. Sleva bude odečtena pouze v případě, že jsou splaceny veškeré pohledávky z předcházejících závazků, které mají být vyrovnány poskytnutím slevy. Pokud je otevřeno více pohledávek, budou příchozí platby bez ohledu na údaje kupujícího započítány nejprve vůči úrokům a pak vůči nejstarší pohledávce. Jestliže je překročena splatnost 30 dnů, dostává se kupující bez předcházející upomínky do prodlení a musí zaplatit úroky z prodlení 2% vyšší než úroky, které právě požadují velké rakouské banky za provozní úvěry s připočtením daně z přidané hodnoty. Kupující není oprávněn k zadržení plateb nebo k vzájemnému započítání kvůli případným protinárokům.

13. Výkresy

Výkresy, podklady a návrhy nesmějí být zpřístupněny třetím osobám. Porušení tohoto zákazu vyvolá povinnost plné náhrady škod. Jestliže zakázka není udělena, musí příjemce vrátit výkresy nebo podklady zaslané s nabídkami.

14. Omezení ručení

Nároky na náhradu škod vůči prodávajícímu kvůli nemožnosti dosáhnout výkonu, porušení smlouvy, provinění před uzavřením smlouvy a po něm a kvůli protiprávním úkonům jsou vyloučeny, pakliže se nejednalo o úmyslné jednání.

Jestliže přesto přichází odpovědnost prodávajícího za škody v úvahu, je omezena na hodnotu zboží dodaného prodávajícím.

15. Rozhodné právo, soudní pravomoc

Bylo dohodnuto rakouské právo. Soudní pravomoc má věcně příslušný soud ve Vídni. Místem plnění dodávky a platby je Vídeň. Použití Vídeňské úmluvy o smluvním právu 1980, BGBl (Spolková sbírka zákonů) 1988/96 je vyloučeno.

16. Částečná neplatnost

Pokud by některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách nebo v jakékoli jiné dohodě bylo neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost žádných ostatních ustanovení nebo dohod.

 

*) Spolkový věstník zákonů Rakouské republiky

Můj seznam k porovnání