Bürkert - Close to you
Office /2
  • Main Office
   Burkert-Contromatic G.m.b.H. organizacni slozka
   Branch-Office of Austria
   Krenova 35
   CZ-602 00 Brno
   Telefon +420 543 25 25 05
   Fax +420 543 25 25 06
   E-Mail bopubq@ohexreg.pm
  • Main Office
   Burkert Austria GmbH
   Diefenbachgasse 1-3
   A-1150 Vienna
   Telefon +43 1 8941333
   Fax +43 1 894 1300
   E-Mail vasb@ohrexreg.ng
 • Main Office
 • Headquarters
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistic center
bürkert
 

Proporcionálny ventil

Základom proporcionálnych ventilov značky Bürkert sú spínajúce elektromagnetické ventily, ktoré sa v bezprúdovom stave uzatvoria pôsobením pružiny. Pomocou konštrukčných zmien na spínajúcich elektromagnetických ventiloch možno pre každý ľubovoľný prúd cievky vytvoriť rovnováhu medzi silou pružiny a magnetickou silou. Veľkosť prúdu cievky alebo magnetickej sily určuje teda zdvih kotvy, prípadne otvor ventilu, pričom medzi otvorom ventilu a prúdom je v ideálnom prípade lineárna závislosť.

roporcionálny ventil s pomocným ovládaním

Nasledujúci obrázok znázorňuje princíp fungovania. V zatvorenom stave pôsobí médium na jednej strane tlakom p1, jadro alebo kotva (3) je odpadnuté, čím súčasne tlačí na sedlo pomocného ovládania (4). V dôsledku toho a v dôsledku sily pružiny piestu, ktorá pôsobí na piest (2), dôjde k zatvoreniu hlavného sedla (5). Škrtiaci otvor (6) umožní, aby sa v ovládacom priestore (1) nachádzalo médium a pôsobilo tlakom px zhora na membránu, prípadne na tesniacu manžetu. Pri vhodnom dimenzovaní škrtiaceho otvoru, pomocného ovládacieho sedla a plošných pomerov hlavného stupňa platí, že pri určitom otvorení sedla sa tlakové sily pôsobiace na piest nachádzajú práve v rovnováhe. Pri proporcionálnom pomocnom ovládaní je jadro plynulo posúvateľné v axiálnom smere a v ideálnom prípade piest sleduje jadro presne vo vzdialenosti, ktorá zabezpečí túto rovnováhu.

Priamočinný proporcionálny ventil

1  teleso ventilu, mosadz alebo nerez
2  tesnenie sedla, FKM (štandard)
3  krúžok O, FKM (štandard)
4  klzný krúžok, kompound PTFE
5  vratná pružina, nerez
6  zátka s integrovanou nastavovacou skrutkou, nerez
7  zdvihová kotva, nerez
8  cievka zalisovaná epoxidovou živicou

My Comparison List