Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Bürkert – vždy nablízku
Kancelář /2
  • Hlavní kancelář
  • Centrála
  • Systémový dům
  • Distributor
  • Kancelář
  • Rostlina
  • Logistické centrum
bürkert
 

Meranie plynných látok

Znázornenie zmeny objemu v závislosti od miesta merania

Meranie plynných látok
Na rozdiel od kvapalín sú plyny stlačiteľné. Hustota plynov sa mení v závislosti od tlaku a teploty. Podľa ideálnej stavovej rovnice pre plyny

sa objem 1 m³ pred kompresorom zmení na objem 0,172 m³ za kompresorom (príklad na obrázku). Pretože v našom príklade ide o prúdenie, uvedený objemový údaj je vztiahnutý na časovú jednotku (objemový prietok). Na obrázku je znázornený hmotnostný prietok vzduchu. Tento zostáva pozdĺž celej trasy konštantný a má hodnotu 1,205 kg/h. Hustota sa mení z hodnoty 1,205 kg/m³ pred kompresorom na hodnotu 7,001 kg/m³ za kompresorom. Hmotnostný prietok sa väčšinou udáva ako štandardný objemový prietok, to znamená ako objemový prietok vztiahnutý na normálny stav plynu podľa DIN 1343.

Můj seznam k porovnání